วันนี้เทศบาลเมืองนางรอง ได้จัดประชุมอบรมให้ความรู้การจัดวางระบบความคุมภายใน ให้แก่เจ้าหน้าที่