ไม่มีคำว่าบกพร่อง…เพราะความจงรักภักดีไม่มีที่สิ้นสุด