เทศบาลเมืองนางรอง ขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรนางรองโดยการนำของ พ.ต.อ.สนม อุไรรักษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนางรอง ซึ่งได้อนุเคราะห์รถนำขบวน ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณ พ.ต.ท.คำนวณ บ่ายกระโทก รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนางรองซึ่งนำทีมงานดูแลการจราจรความปลอดภัยของผู้ปั่นจักรยานตลอดเส้นทางเป็นไปอย่างเรียบร้อยปลอดภัย ขอบคุณอาสาสมัครกู้ภัยทุกแห่ง ที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง ขอบคุณธนาคารออมสินสาขานางรอง และการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรองที่บริการน้ำดื่ม ขอบคุณสำหรับความร่วมมือทุกภาคส่วนที่ร่วมโครงการ Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ชุมชนทั้ง 20 ชุมชน โรงเรียนที่โอเอวิทยา(เทศบาล1) วิทยาลัยการอาชีพนางรอง ตลาดสี่ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองนางรอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จ.บุรีรัมย์ ชมรมร้านอาหารและการท่องเที่ยว ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 215 โรงพยาบาลนางรอง เรือนจำนางรอง ไปรษณีย์นางรอง ชมรมตะกร้อ สถานีตำรวจภูธรนางรอง สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขานางรอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานางรอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง สหกรณ์สตรี โรงรียนนางรอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 โรงเรียนอนุบาลนางรองสังขกฤษณ์อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก โรงเรียนนางรองพิทยาคม ไลออนนางรอง