บันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของเมืองนางรอง ” Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ” เทศบาลเมืองนางรองได้จัดกิจกรรม ” Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ” ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดทั้งสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.
ในวันดังกล่าวพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ คือ ชุมชน ชมรม หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน โดยมีตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้สูงวัย คนชรา คนพิการ โดยไม่มีเส้นแบ่งของเพศ วัย ฐานะทุกคนสวมเสื้อสีฟ้าสดใสเปี่ยมไปด้วยหัวใจที่ใสสะอาดเทิดทูนและจงรักภักดีทุกคนมีรอยยิ้ม ให้กันอย่างจริงใจ นอกจากจะปั่นจักรยานเพื่อแม่แล้ว ยังปันน้ำใจให้แก่กันและกันอย่างอบอุ่นตลอดเส้นทางกว่า 20 กิโลเมตร ร่วมขบวนไปด้วยกัน ได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ คือ ความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรองโดยการนำของนายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองนางรอง โดยการดำเนินการอย่างทุ่มเท ของ นายทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรอง ขอกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวนางรองที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจแสดงพลังในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้