ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงชิงรางวัลชนะเลิศ
รางวัล”ไมค์ระอิ๊ก ระเอิด”
ประเภท สตริง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณิชาภัทร์ เพียรสันเทียะ
หมายเลข 5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสิทธศักดิ์ หยาดผักแว่น
หมายเลข 4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ นายประภาส วันชูมาตร
หมายเลข 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 ได้แก่ นางสาวชญานิศ จำนิจศิลป์
หมายเลข 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่ นายภูมินาวัฒน ภัตติยะวานิช
หมายเลข 2