ผลการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา
1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดใหม่เรไรทอง
2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได่แก่ วัดถนนหัก
3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วัดหนองเสม็ด
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ วัดป่าเรไร
5.รางวัลชมเชย อันดับ 1 ได้แก่ วัดขุนก้อง
6.รางวัลชมเชย อันดับ 2 ได้แก่ วัดสามัคคีราฎร์บำรุง
7.รางวัลชมเชย อันดับ 3 ได้แก่ วัดสวนป่ารักน้ำ
8.รางวัลชมเชย อันดับ 4 ได้แก่ วัดร่องมันเทศ