เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนางรองจัดอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ อสม.เก่า-ใหม่ เพื่อให้ อสม.ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคต้อกระจก และ การคัดกรองเบื้องต้นที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง (ชั้น3)