รางวัล “ไมล์ระอิ๊กระเอิด”

เมื่อวันที่ 3 กรฏฎาคม 2558

ผู้ผ่านการคัดเลือก

1.นายพลเชษฐ ชัยโรจน์ศักดิ์

2.นางสาวชญานิศ ชำนิจศิลป์

3.นายสิทธิศักดิ์ หยาดผักแว่น

4.เด็กหญิงอาทิตยา พิพ่วนนอก

5.นางสาวช่อฟ้า ทองพู

6.นางสาวณัฐธิญา ศรีทา

7.นายประกอบ นนท์กระโทก

8.เด็กชายภูเมธ โนงระฆัง