รางวัลไมล์ “ระอิ๊ก ระเอิด “

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2558

ผู้ผ่านการคัดเลือก

1.นางกรกฎ ลัทธิ

2.นายศรัญ อิ่มอุไร

3.นายภูมินาวัฒน์ ภัตติยะวานิช

4.นายสิทธิศักดิ์ หยาดผักแว่น

5.นายประภาส วันชุมาตร

6.นางสาวนิชาภัทร เพียรสันเทียะ