วันที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองนางรอง นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
และนายสิทธรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองนางรอง
โดยการประสานงานของคณะกรรมการชุมชนทั้ง 20 ชุมชน จำนวน 44 คน
ตามโครงการครอบครัวอุปการะของเทศบาลเมืองนางรอง