วันที่ 15 กันยายน 2554 นายสิทธรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และลูกจ้าง อนรมธรรมะพัฒนาจิตตาม
โครงการอบรมธรรมะพัฒนาจิตพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองนางรอง ที่วัดร่องมันเทศ
เพื่อพัฒนาและยกระดับจิตของพนักงานและลูกจ้างด้วยการปฎิบัติธรรม