วันนี้เวลา 09.00น. นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรองได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอัคคีภัย 2 ราย คือ นางภวิกา จิตติพันธ์ ชุมชนหนองรี และ นางพิมมาดา งามวิไล ชุมชนทุ่งแหลม