สภาเทศบาลเมืองนางรองได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง วาระสำคัญของการประชุมฯดังกล่าวคือ ญัตติเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
วาระที่ 1 คณะูผู้บริหารทศบาลเมืองนางรองได้เสนอ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรองได้อภิปรายอย่างกว้างขวางมติที่ประชุมฯให้การรับรองร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554
และอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเพื่อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง 1 คัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 97 แรงม้า