เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 นายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ในการเข้าศึกษาดูงานเทศบาลเมืองนางรองซึ่งเป็นเทศบาลนำร่องในการจัดเก็บภาษีในระบบ E-LAAS 100 % และศึกษา
ต้นแบบการจัดทำแผนที่ภาษีที่ได้มาตรฐาน