ผลการประกวดนางนพมาศ

รางวัลชนะเลิศ นางนพมาศ

นางสาวลภัสรดา ศรีศักดิ์ ชุมชนวัดหัวสะพาน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวณัฎฐภรณ์ โฉมเฉลา ชุมชนวัดร่องมันเทศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวเจนจิรา เหมือนมี ชุมชนวัดร่องมันเทศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 นางสาวเพ็ญนภา สามหมอ ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 นางสาวจิราภรณ์ เกรียงศรี วิทยาลัยการอาชีพนางรอง

ผลการประกวดกระทง

รางวัลชนะเลิศ ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง เงินรางวัล 6,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนถนนหักพัฒนา เงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลรองชณะเลิศอันดับ 2 ชุมชนวัดหัวสะพาน เงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลชมเชยทุกชุมชนที่เข้าร่วม ชุมชนละ 1,000 บาท ได้แก่ชุมชนป่าตาเส็ง ชุมชนวัดกลาง ชุมชนวัดร่องมันเทศ

ชุมชนบ้านเก่า วิทยาลัยการอาชีพนางรอง ชุมชนหนองเสม็ด ชุมชนวัดสวนป่ารักน้ำ

ชุมชนวัดขุนก้อง ชุมชนวัดถนนหัก ตลาดสี่ชุมชน ชุมชนหนองรี

ผลการประกวดขบวนแห่กระทง

รางวัลชนะเลิศ ชุมชนป่าตาเส็ง เงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนบ้านเก่า เงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนวัดกลาง เงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลชมเชยทุกชุมชนที่เข้าร่วม ชุมชนละ 1,000 บาท ได้แก่ตลาดสี่ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพนางรอง ชุมชนถนน

หักพัฒนา ชุมชนวัดหัวสะพาน ชุมชนหนองรี ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง ชุมชนวัดร่องมันเทศ ชุมชนวัดสวนป่ารักน้ำ

ชุมชนวัดขุนก้อง ชุมชนหนองเสม็ด ชุมชนวัดถนนหัก