เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กเพื่อช่วยให้เด็กสามารถอยู่กับครอบครัวที่อุปการะเด็กได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ โดยเป็นเด็กที่อยู่ในเขตเทศบาลจำนวน 50 คน