กองการศึกษา เทศบาลเมืองนางรองได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 14 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) “นครชัยบุรินทร์” ประจำปี 2557 “ทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ณ โรงแรมเอกลดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์