ครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2557
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพากยิ่งขึ้นโดยปีนี้ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ชุมชนหนองโพรง