ได้แก่ ชุมชนวัดร่องมันเทศ ชุมชนบ้านถนนหัก ชุมชนป่าตาเส็ง ชุมชนหนองกราด ชุมชนโคกหลวงพ่อ และชุมชนวัดหัวสะพาน ซึ่งกองช่างร่วมกับงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้ออกสำรวจสภาพบ้านเพื่อเตรียมการซ่อมแซมต่อไป