เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2554
ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ส่วนราชการ เอกชน และประชาชนจะได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชน ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนของตนร่วมกับเทศบาล อันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่ประชาชน โดยมีประชาชนทั้ง 20 ชุมชนได้ร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ด้วยประชาชนทั้ง 20 ชุมชนได้พร้อมใจกันพัฒนาชุมชนของตนเพือน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักกะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2554นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองและประชาชนในชุมชนได้พร้อมใจกันจุดเทียนชัยถวายพระพร