ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล โดยสภาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ในเรื่องต่างๆดังนี้

1 การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินในเขตเทศบาลเมืองนางรอง

2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลเมืองนางรอง

3 การขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองนางรอง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทน้ำดื่มหยอดเหรียญอัติโนมัติ พ.ศ 2557

4 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 วาระที่ 1