เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปี 2554

โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บุคคลในครอบครัวสามารถเลี้ยงดูบุตรตามหลักจิตวิทยาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. เพื่อให้บุคคลในครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ของสมาชิกครอบครัวและปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี
3. เพื่อให้บุคคลในครอบครัว อาสาสมัครและประชาชนรับรู้ถึงสิทธิ ความคุ้มครองและโทษทัณฑ์ทางกฏหมายเกี่ยวกับครอบครัว

โดยมี อสม.กรรมการพัฒนาสตรีและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรม 120 คนโดยมีวิทยากรจากสำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง โรงพยาบาลนางรอง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
การอบรมครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและความต้องการอยากเห็นครอบครัวมัความอบอุ่นและเข้มแข็ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถนำความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดูไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เข้าใจหลักการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมรู้เท่าทันและเฝ้าระวังปัญหาครอบครัวที่อาจเกิดขึ้น
4. สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เกิดความรัก ความเข้าใจและความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูก มีการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว