เจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยเหลือได้ทันท่วงที ทำให้ได้รับควมเสียหายเพียงเล็กน้อย