เทศบาลเมืองนางรองได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554
ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2554 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยจัดให้มีการประกวดต้นเทียน ขบวนแห่ และธิดาเทียน
ณ บริเวณถนนประชาสันติสุข สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง
โดยเทศบาลเมืองนางรองได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและวัดต่างๆ
ส่งต้นเทียนเข้าประกวดจำนวน 6 วัด ธิดาเทียนพรรษา จำนวน 12 คน ผลการประกวดต้นเทียน
ขบวนแห่ และธิดาเทียนพรรษา ประจำปี 2554 มีดังนี้รางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา มีจำนวน 6 รางวัลดังนี้– รางวัลชนะเลิศ เงินสด 25,000 บาท ได้แก่ วัดป่าเรไร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 20,000 บาท ได้แก่ วัดใหม่เรไรทอง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 15,000 บาท ได้แก่ วัดป่าประชาเนรมิต
– รางวัลชมเชยอันดับ 1 เงินสด 7,000 บาท ได้แก่ วัดขุนก้อง
– รางวัลชมเชยอันดับ 2 เงินสด 5,000 บาท ได้แก่ วัดกลางนางรอง
– รางวัลชมเชยอันดับ 3 เงินสด 4,000 บาท ได้แก่ วัดสามัคคีราษฎร์บำรุง(คอกควาย)รางวัลการประกวดขบวนแห่ มี 4 รางวัล ดังนี้– รางวัลชนะเลิศ เงินสด 8,000 บาท ได้แก่ วัดป่าเรไร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 6,000 บาท ได้แก่ วัดใหม่เรไรทอง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 4,000 บาท ได้แก่ วัดกลางนางรอง
– รางวัลชมเชย เงินสด 1,000บาท ทุกวัดที่ส่งเข้าประกวดรางวัลการประกวดธิดาเทียนพรรษา มี 5 รางวัล ดังนี้– รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
ได้แก่ นางสาวพศวีย์ ภูนพมาศพงษ์ วัดกลางนางรอง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ พลกลาง วัดสามัคคีราษฎร์บำรุง(คอกควาย)
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
ได้แก่ นางสาวณัฐปภัสร์ พิพิธกุล วัดป่าเรไร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
ได้แก่ นางสาวสุภาวดี เพชรภา วัดใหม่เรไรทอง
-รางวัลชมเชยจำนวน 8 รางวัล เงินสด 1,000 บาท ทุกคนที่เข้าร่วมประกวด