นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง

ประกาศเทศบาลเมืองนางรอง

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำตัวยู จำนวน 6 โครงการ

ด้วยเทศบาลเมืองนางรองมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ฝาตัวไอ จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการขยายถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ฝาตัวไอ ซอยไก่ย่าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.12 เมตร ผิวจราจรประมาณ 4.00 – 4.50 เมตร ยาวประมาณ 61 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนน ค.ส.ล. ประมาณ 208 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ฝาตัวไอ (กลางถนน) ความยาวประมาณ 61 เมตร ณ ชุมชนวัดกลาง ราคาจัดจ้าง 211,000 บาท
  2. โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ฝาตัวไอ ซอยร่วมมิตร10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.12 เมตร ผิวจราจรกว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 72 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนน ค.ส.ล. ประมาณ 239 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ฝาตัวไอ (กลางถนน) ความยาวประมาณ 72 เมตร ณ ชุมชนวัดกลาง ราคาจัดจ้าง 246,000 บาท
  3. โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ฝาตัวไอ ซอยเทพรักษา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.12 เมตร ผิวจราจรกว้างประมาณ 2.70 – 4.20 เมตร ยาวประมาณ 53 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนน ค.ส.ล. ประมาณ 141 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ฝาตัวยไอ (กลางถนน) ความยาวประมาณ 53 เมตร ณ ชุมชนบ้านถนนหัก) ราคาจัดจ้าง 166,000 บาท
  4. โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ฝาตัวไอ ซอยไทยศิริ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.12 เมตร ผิวจราจรกว้างประมาณ 3.90 – 4.50 เมตร ความยาวประมาณ 85 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนน ค.ส.ล. ประมาณ 282 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ฝาตัวไอ (กลางถนน) ความยาวประมาณ 85 เมตร ณ ชุมชนหนองโพรง ราคาจัดจ้าง 291,000 บาท
  5. โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ฝาตัวไอ ซอยผดุงพัฒนา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.12 เมตร ผิวจราจรกว้างประมาณ 3.00 – 4.70 เมตร ความยาวประมาณ 85 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนน ค.ส.ล. ประมาณ 271 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ฝาตัวไอ (กลางถนน)ความยาวประมาณ 85 เมตร ณ ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง ราคาจัดจ้าง 286,000 บาท
  6. โครงการก่อสร้างขยาย ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ฝาตัวไอ ซอยมิตรสัมพันธ์ 1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.12 เมตร ผิวจราจรกว้างประมาณ 2.90 – 3.90 เมตร ยาวประมาณ 55 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนน ค.ส.ล. ประมาณ 147 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ฝาตัวไอ (กลางถนน) ความยาวประมาณ 55 เมตร ณ ชุมชนวัดถนนหัก ราคาจัดจ้าง 173,000 บาท

ราคาจัดจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,373,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

การซื้อเอกสารและยื่นเอกสารสอบราคา แยกซื้อและแยกยื่นเอกสารเป็นรายโครงการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน โดยมีวงเงินแต่ละโครงการดังนี้

1.1 โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ฝาตัวไอ ซอยไก่ย่าง ผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท

1.2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ฝาตัวไอ ซอยร่วมมิตร10 ผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า 120,000 บาท

1.3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ฝาตัวไอ ซอยเทพรักษา ผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า 80,000 บาท

1.4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ฝาตัวไอ ซอยไทยศิริ ผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า 140,000 บาท

1.5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ฝาตัวไอ ซอยผดุงพัฒนา ผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า 140,000 บาท

1.6 โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ฝาตัวไอ ซอยมิตรสัมพันธ์ 1 ผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า 80,000 บาท

  1. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  2. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองนางรอง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00น. ถึง 16.00 น. ณ สถานที่โครงการสอบราคาในเขตเทศบาลเมืองนางรอง

-3 –

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๕7 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง และกำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ที่ว่าการอำเภอนางรอง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองนางรอง ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึงเวลา 16.30น. ในราคาโครงการละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nangrongmuni.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4462-4527 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

นายมาโนช ตันเจริญ

(นายมาโนช ตันเจริญ)

นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง