ประกาศเทศบาลเมืองนางรอง
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)
——————————————————————————————————————
ด้วยเทศบาลเมืองนางรองมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)ตามรายละเอียด ดังนี้

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1,000 ลูกบาศก์เมตร
ราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 328,000 บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.เป็นผู้มีอาชีพขายตามที่สอบราคาซื้อ
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองนางรอง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง และกำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ที่ว่าการอำเภอนางรอง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองนางรอง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในราคา 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nangrongmuni.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๖๒-๔๕๒๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557


นายมาโนช ตันเจริญ
(นายมาโนช ตันเจริญ)

นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง