ประกาศ เทศบาลเมืองนางรอง

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์

เทศบาลเมืองนางรองมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

  • โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๔ บ่อ วางท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ถมดินลานอเนกประสงค์ จำนวน ๑,๙๒๐ ลูกบาศก์เมตร

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองนางรอง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ชุมชนป่าตาเส็ง
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลเมืองนางรอง กำหนดยื่นซอง ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง (ชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอนางรอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง เทศบาลเมืองนางรอง ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในราคาชุดละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nangrongmuni.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๖๒-๔๕๒๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗


นายมาโนช ตันเจริญ
(นายมาโนช ตันเจริญ)
นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง