ประกาศเทศบาลเมืองนางรอง เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete)
ถนนหนองม่วงวิถี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์