เทศบาลเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ ๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษาคม ๒๕๕๔


ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง(แทนตำแหน่งที่ว่าง)เขตเลือตั้งที่ ๓

๑. นายสุทธิ์รักษ์ ทะบวงศรี คะแนน ๖๑๘ ลำดับที่ ๒
๒. นายสมพงษ์ การะเกต คะแนน ๑,๖๙๐ ลำดับที่ ๑
๓. นายเศรษฐวิทย์ สิงห์วงศ์ คะแนน ๒๗๐ ลำดับที่ ๓
๔. นายสัมภาษณ์ ฉิมกูล คะแนน ๑๘๕ ลำดับที่ ๔

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ ๓,๐๓๐ คิดเป็น ๖๐.๑๓ %
บัตรดี ๒,๗๖๓ คิดเป็น ๙๑.๑๙ %
บัตรเสีย ๑๑๐ คิดเป็น ๓.๖๓ %