กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะอนุกรรมการ และ คณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนางรอง ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล (ชั้น3)