งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศบาลเมืองนางรอง ประจำปี 2557

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา

รางวัลชนะเลิศ วัดใหม่เรไรทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 วัดขุนก้อง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 วัดหนองเสม็ด

รางวัลชมเชย วัดป่าเรไร วัดร่องมันเทศ วัดสวนป่ารักน้ำ วัดหัวสะพาน วัดกลางนางรอง

ผลการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา

รางวัลชนะเลิศ วัดใหม่เรไรทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1วัดป่าเรไร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 วัดขุนก้อง

รางวัลชมเชย วัดสวนป่ารักน้ำ วัดร่องมันเทศ วัดหัวสะพาน วัดหนองเสม็ด วัดกลางนางรอง

ผลการประกวดธิดาเทียนพรรษา

รางวัลชนะเลิศ วัดขุนก้อง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 วัดสวนป่ารักน้ำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2วัดหัวสะพาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 วัดป่าเรไร

รางวัลชวัญใจมหาชนวัดหนองเสม็ด