คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรอง นำโดย นายมาโนช ตันเจริญ นำทีมงานตรวจสุขภาพ โดยใช้เครื่องวัดองค์ประกอบภายในร่างกาย ให้แก่ผู้ประกอบการตลาดสด ตลาดสระหญ้าม้าและตลาดสี่ชุมชน พร้อมออกเยี่ยมผู้ประกอบการในตลาดเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ