คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรอง ออกเยี่ยมบ้าน นางสนม อินทรวิเชียร ราษฎรชุมชนป่าตาเส็งประสบปัญหา เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557