ด้วยเทศบาลเมืองนางรอง ได้กำหนดจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนในชุมชน ตลอดจนการนำบริการในด้านต่างๆ ของเทศบาลและหน่วยงนอื่น ๆ ไปบริการประชาชนนอกสถานที่ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งได้เริ่มออกดำเนินการตามโครงการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นอกจากนี้เทศบาลเมืองนางรอง ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง โรงพยาบาลนางรอง วิทยาลัยการอาชีพนางรอง สถานีตำรวจภูธรอำเภอนางรอง สำนักงานการประปานางรอง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรองและสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ (สาขานางรอง) ออกให้บริการร่วมกับทางเทศบาล