กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันอสม.ปีงบประมาณ 2557โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังของอสม.ด้านการดำเนินงานสาธารณสุข รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดส้วมสาธารณะของวัดและได้จัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลสยภายในวัด ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับอสม.ในเขตเทศบาล