เทศบาลเมืองนา่งรองได้ร่วมพิธีถวายราชสกการะถวายราชสดุดีฯรำลึกพระมาหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัีมย์