เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ชุมชนวัดถนนหัก นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรี
เมืองนางรองพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้ออกพื้นที่เพื่อบริการ
ประชาชนตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ซึ่งเทศบาลได้ร่วมกับชุมชน หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น
สถานีตำรวจภูธรนางรอง โรงพยาบาลนางรอง การประปานางรอง สำนักงานขนส่งอำเภอนางรอง
ฯลฯ ออกบริการด้านต่างๆ เช่น การตรวจรักษาโรค การฉีดวัคซีนสุนัขและแมว การจัดกิจกรรม
วาดภาพระบายสี รับเรื่องราวร้องทุกข์ปัญหาความต้องการของประชาชน ตัดผมฟรี ซ่อมรถจักรยานยนต์
รถจักรยาน อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ