การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวแก่กลุ่มสตรีตำบลนางรอง ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2557 โดยสำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองนางรอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น 3