ผังเมืองรวมเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ปิดประกาศ ๑๕ วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์ (๗ วัน) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒. ปิดประกาศแผนที่ แผนผัง ข้อกําาหนดฯ บัญชีท้ายข้อกําาหนดฯ และรายการประกอบแผนผัง (ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน) ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

๓. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนางรอง อําาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐– ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) อําาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์