ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองนางรอง

#############################################################

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้าระบบ ITAS จาก URL (https://itas.nacc.go.th/go/eit/bp5hsp) หรือ QR Code ที่แนบมานี้ และตอบแบบสำรวจให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒