ด้วยกองการศึกษา เทศบาลเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2554 ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ณ บริเวณสนามกีฬาและอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความคิดสร้างสรรค์
กล้าแสดงออก มีระเบียบวินัยและมีความสามัคคี