เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 เทศบาลเมืองนางรอง ได้จัดงานประเพณี
ลอยกระทง ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย โดยมีชุมชน หน่วยงานต่างๆ ส่งกระทง ขบวนแห่ และนางนพมาศเข้าร่วมประกวด
และนอกจากนี้ ยังได้จัดการประกวดกระทงเล็ก และหนูน้อยนพมาศ ซึ่งผลการประกวด
มีดังนี้
การประกวดกระทง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนวัดใหม่ไรเรทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนจะบวก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนวัดร่องมันเทศ

การประกวดขบวนแห่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนจะบวก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนวัดป่าเรไร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพ

การประกวดนางนพมาศ
รางวัลชนะเลิศนางนพมาศ ได้แก่ น.ส.กรรณิการ์ นิลโต ชุมชนวัดร่องมันเทศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.พรรณประพร พุ่มอำไพ ชุมชนจะบวก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.รุ่งฤดี ศรีพรหม ชุมชนจะบวก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ น.ส.ญาศินี เดชศิริพยัคฆ์ ชุมชนวัดป่าเรไร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ น.ส.เจนจิรา ออกผล ชุมชนวัดขุนก้อง
รางวัลขวัญใจมวลชน ได้แก่ น.ส.มีนา โยฮันสัน ชุมชนป่าตาเส็ง