เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เทศบาลเมืองนางรอง ได้มีการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 โดยสภาเทศบาล ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ การจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล และ การจำหน่ายหนี้สูญ