เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
พร้อมคณะผู้บริหารได้นำเจ้าหน้าที่ออกทำความสะอาด และล้างถนนหลังน้ำท่วม บริเวณ
ถนนสังขกาจประชานุสรณ วัดร่องมันเทศ และบริเวณวัดขุนก้อง