เป็นธรรมเนียมทุกปีในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เทศบาลเมืองนางรองจะมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่นแห่งปี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากชุมชนทั้ง 20 ชุมชน เป็นบุคคลที่อุทิศตนเสียสละทำงานเพื่อชุมชนให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเสมือนหนึ่งบุคคลผู้ปิดทองหลังพระในปี พ.ศ.2553ที่ผ่านมามีบุคคลที่ทำความดีสมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ 20 คน ได้แก่
1. นายสำเริง พัชนี ชุมชนวัดขุนก้อง
2. นายวิเชียร มณีวรรณ ชุมชนวัดกลาง
3. นางวรรณี ทองสุข ชุมชนวัดร่องมันเทศ
4. นางมาลีวัลย์ ชาววัง ชุมชนป่าตาเส็ง
5. นายทองเสาร์ พงษ์อินทร์วงศ์ ชุมชนวัดถนนหัก
6. นายศิวกร ภูมิปรีชา ชุมชนวัดป่าเรไร
7. นางปรีสนา คลังกูล ชุมชนบ้านเก่า
8. นายเชาว์ พัชนี ชุมชนหนองโพรง
9. นางประทวน ศรีผดุง ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง
10. นายอนันต์ นันตีสู้ ชุมชนทุ่งแหลม
11. นางสมบูรณ์ ศิริเมฆา ชุมชนหนองรี
12. นายกิตติศักดิ์ ชาติประโคน ชุมชนหนองกราด
13. นางจิวาลักษณ์ สุภมาตร ชุมชนหนองเสม็ด
14. นายสมเดช มาวรรณ ชุมชนจะบวก
15. ดาบตำรวจสวัสดิ์ ลิไธสง ชุมชนโคกหลวงพ่อ
16. นางสาวรัตติยา จันทร์สองสี ชุมชนดอนแสลงพันธ์
17. นายสมร แผ้วพลสง ชุมชนบ้านถนนหัก
18. นางอนันต์ อาณาเขต ชุมชนถนนหักพัฒนา
19. นางสาวอำนวย สงเคราะห์ ชุมชนวัดสวนป่ารักน้ำ
20. ดาบตำรวจสำราญ กลมกลาง ชุมชนวัดหัวสะพาน