การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คลิกดูรายละเอียดที่นี่

แบบสำรวจความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คลิกดูรายละเอียดที่นี่

หลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คลิกดูรายละเอียดที่นี่

กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)คลิกดูรายละเอียดที่นี่

กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)คลิกดูรายละเอียดที่นี่

กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ (วันที่ 28 มิ.ย.2561) คลิกดูรายละเอียดที่นี่

สรุปกำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ(วันที่ 26-28 มิ.ย.2561)คลิกดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือขอเชิญร่วมเปิด-ปิด งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561

ประกาศเทศบาลเมืองนางรอง เรื่อง ประกาศหัวข้อการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561

กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ (26 มิ.ย.2561)ฉบับสมบูรณ์ คลิกดูรายละเอียดที่นี่

กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ (27 มิ.ย.2561)ฉบับสมบูรณ์ คลิกดูรายละเอียดที่นี่

กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ (28 มิ.ย.2561)ฉบับสมบูรณ์ คลิกดูรายละเอียดที่นี่

แผนผังการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561

ประกาศผลการประกวดแข่งขัน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1 การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาคลิกดูรายละเอียด

2 การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคลิกดูรายละเอียด

3 การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคลิกดูรายละเอียด

4 การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา คลิกดูรายละเอียด

5 การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคลิกดูรายละเอียด

6 การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกดูรายละเอียด

7 การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา คลิกดูรายละเอียด

8 การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคลิกดูรายละเอียด

9 การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคลิกดูรายละเอียด

10 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา คลิกดูรายละเอียด

11 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกดูรายละเอียด

12 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคลิกดูรายละเอียด

13 การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมจินตลีลา ระดับประถมศึกษา คลิกดูรายละเอียด

14 การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมจินตลีลาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคลิกดูรายละเอียด

15 การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมจินตลีลาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกดูรายละเอียด

16 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประถมศึกษาคลิกดูรายละเอียด

17 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับมัธยมศึกษาคลิกดูรายละเอียด

18 การวาดภาพระบายสี ระดับปฐมวัย คลิกดูรายละเอียด

19 การวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 คลิกดูรายละเอียด

20 การวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6คลิกดูรายละเอียด

21 การวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกดูรายละเอียด

22 การวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคลิกดูรายละเอียด

23 การประกวดการแกะสลักผักผลไม้ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6คลิกดูรายละเอียด

24 การประกวดการแกะสลักผักผลไม้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกดูรายละเอียด

25 การประกวดการแกะสลักผักผลไม้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคลิกดูรายละเอียด

26 การประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 คลิกดูรายละเอียด

27 การประดิษฐ์ร้อยมาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกดูรายละเอียด

28 การประดิษฐ์ร้อยมาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคลิกดูรายละเอียด

29 การประดิษฐ์จากใบตอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 คลิกดูรายละเอียด

30 การประดิษฐ์จากใบตองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคลิกดูรายละเอียด

31 การประดิษฐ์จากใบตองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกดูรายละเอียด

32 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย คลิกดูรายละเอียด

33 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6คลิกดูรายละเอียด

34 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคลิกดูรายละเอียด

35 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกดูรายละเอียด

36 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6คลิกดูรายละเอียด

37 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคลิกดูรายละเอียด

38 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกดูรายละเอียด

39 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6คลิกดูรายละเอียด

40 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคลิกดูรายละเอียด

41 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกดูรายละเอียด

42 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6คลิกดูรายละเอียด

43 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคลิกดูรายละเอียด

44 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกดูรายละเอียด

45 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 คลิกดูรายละเอียด

46 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคลิกดูรายละเอียด

47 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกดูรายละเอียด

48 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 คลิกดูรายละเอียด

49 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกดูรายละเอียด

50 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกดูรายละเอียด

51 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6คลิกดูรายละเอียด

52 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกดูรายละเอียด

53 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกดูรายละเอียด

54 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 คลิกดูรายละเอียด

55 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกดูรายละเอียด

56 การประกวดโครงงาน (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกดูรายละเอียด

57 การแสดงละครภาษาจีน คลิกดูรายละเอียด

58 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6คลิกดูรายละเอียด

59 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคลิกดูรายละเอียด

60 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคลิกดูรายละเอียด

61 การจัดสวนถาดแห้ง คลิกดูรายละเอียด

62 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) ปฐมวัย คลิกดูรายละเอียด

63 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คลิกดูรายละเอียด

64 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คลิกดูรายละเอียด

65 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) สาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีคลิกดูรายละเอียด

66 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คลิกดูรายละเอียด

67 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิกดูรายละเอียด

68 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาคลิกดูรายละเอียด

69 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คลิกดูรายละเอียด

70 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) สาระการเรียนรู้ศิลปะ คลิกดูรายละเอียด

71 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิกดูรายละเอียด

72 การประกวดแข่งขันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? คลิกดูรายละเอียด

73 การประกวดแข่งขันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดินตัวหนอน คลิกดูรายละเอียด

74 การประกวดแข่งขันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เริงเล่นเต้น Dancer คลิกดูรายละเอียด

75 การประกวดแข่งขันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การต่อตัวต่อเสริมทักษะ คลิกดูรายละเอียด

76 การประกวดแข่งขันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฮูลาฮูป ประกอบเพลง คลิกดูรายละเอียด

77 การประกวดแข่งขันเด็กระดับปฐมวัยเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? คลิกดูรายละเอียด

78 การประกวดแข่งขันเด็กระดับปฐมวัยเดินตัวหนอน คลิกดูรายละเอียด

79 การประกวดแข่งขันเด็กระดับปฐมวัยเริงเล่นเต้น Dancer คลิกดูรายละเอียด

80 การประกวดแข่งขันเด็กระดับปฐมวัยการต่อตัวต่อเสริมทักษะ คลิกดูรายละเอียด

81 การประกวดแข่งขันเด็กระดับปฐมวัย ฮูลาฮูป ประกอบเพลง คลิกดูรายละเอียด

82 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 คลิกดูรายละเอียด

83 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 คลิกดูรายละเอียด

84 การแข่งขันคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคลิกดูรายละเอียด

85 การแข่งขันคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกดูรายละเอียด

86 การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6คลิกดูรายละเอียด

87 การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคลิกดูรายละเอียด

88 การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคลิกดูรายละเอียด

89 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 คลิกดูรายละเอียด

90 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกดูรายละเอียด

91 การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกดูรายละเอียด

92 การประกวดรำวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษา คลิกดูรายละเอียด

93 การประกวดรำวงมาตรฐานระดับมัธยมศึกษา คลิกดูรายละเอียด

94 การประกวดนาฏศิปล์ไทยสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา คลิกดูรายละเอียด

95 การประกวดนาฏศิปล์ไทยสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษา คลิกดูรายละเอียด

รายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561