กำหนดการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560