จากการดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งได้ดำเนินการเกือบเสร็จสมบูรณ์ ขณะนี้จะเห็นได้ว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนถึงความมั่นคงถาวรและทัศนียภาพทั้งสองฝั่งลำน้ำ
ในอนาคตอันใกล้นี้ เทศบาลเมืองนางรองของเราจะดำเนินการจัดทำสะพานข้าม เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจและชมทัศนียภาพอันสวยงามของลำนางรอง