ประกาศ!! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง แจ้งการเปิดบริการชำระค่าไฟฟ้า/รับคำร้องขอใช้ไฟ/แจ้งกระไฟฟ้าขัดข้อง บริการตลอด 24 ชั่วโมง