การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง มีความจำเป็นต้องย้ายโหลดผู้ใช้ไฟฟ้าไปรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้านางรองซึ่งมีระยะทางการจ่ายกระแสไฟฟ้าไกลในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทำให้บางพื้นที่อาจจะมีแรงดันต่ำกว่าปกติจึงขอแจ้งให้งดการใช้ไฟฟ้าที่เป็นโหลดกำลังประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย และขอให้ผู้ประกอบการเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรับกรณีฉุกเฉินด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรองขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย